Primari localitati

Filed under: Consiliul Judetean |

Primarii din localit??ile Jude?ului Dmbovi?a, ale?i la scrutinul din iunie 2008

Nr crt Localitatea Nume ?i prenume Forma?iunea politic? Num?r de telefon
1 Trgovi?te Boriga Gabriel Florin PD-L 0721330313
2 Fieni Budoiu Adriean PSD 0722578523
3 G?e?ti Toader Alexandru PD-L 0722521254
4 Moreni Goran Vasile PSD 0723394924, 0741264276
5 Pucioasa B?d?u D?nu? PNL 0722626836
6 R?cari Carave?eanu Marius Florin PD-L 0744666568
7 Titu Dinu Ilie PD-L 0721225430
8 Aninoasa Maricescu Constantin PSD 0722746830
9 B?leni Mu?at Florea PD-L 0723613604
10 B?rbule?u Alexe Marian PD-L 0728016293
11 Bezdead Duca Constantin Eugen PNL 0728070047
12 Bilciure?ti Eftimie Simion PSD 0724256847
13 Br?ne?ti Preda Ion PD-L 0730802315
14 Brani?tea Ni?u Marin PD-L 0727889558
15 Brezoaele Tudorache Nicolae PD-L 0722404940
16 Buciumeni Pavel Ion PSD 0722775956
17 Buc?ani Ni?? Constantin PSD 0723180465
18 Butimanu Dragnea Marin PD-L 0744530971
19 Cnde?ti Gheorman Tiberiu PD-L 0721219088
20 Cioc?ne?ti P?un Marin PSD 0744902859
21 Cobia Manda Marin PSD 0723352017
22 Cojasca Gheorghe Victor PSD 0726149152
23 Comi?ani B?trnu Ion PNG-CD 0745776808
24 Con?e?ti Alexandru Marian Nicolae PD-L 0722468545, 0722135009
25 Corbii Mari Anghel Constantin PD-L 0731354419
26 Corn??elu R?dulescu D Floarea PSD 0724528714
27 Corne?ti ?erban Vasile PSD 0745084823
28 Coste?ti Vale Toma Matei PD-L 0729859261
29 Crnguri Giurescu Dumitru PSD 0744352040
30 Crevedia Teodorescu Florin PD-L 0723565501
31 D?rm?ne?ti Gheboianu Matei PD-L 0744510647
32 Dobra Nica Gheorghe PD-L 0722371997
33 Doice?ti Ismail Mircea PSD 0744320407
34 Dragodana Voinescu Marin PD-L 0743053512
35 Dragomire?ti Vl?dulescu Drago? PSD 0726380410
36 Finta ?erban Marin PSD 0724370135
37 Glodeni Dinu Petre PD-L 0742387364
38 Gura Foii Iosif Marian PD-L 1731221221
39 Gura Ocni?ei Diaconu I Gheorghe PNL 0744645393
40 Gura ?u?ii Dinu Constantin PSD 0745082679
41 Hulube?ti Chiri?? Adrian Ionel PD-L 0766267708
42 I L Caragiale N?stase Adrian PSD 0722519581
43 Iedera Breazu Vasile PD-L 0726084793
44 Lucieni Moc?nescu Gheorghe PSD 0721532880,0745382719
45 Lude?ti Dinc? Lauren?iu PD-L 0721115826
46 Lungule?u Vlad Ion PSD 0722582784
47 Malu cu Flori Procopie Toma PD-L 0740278158
48 M?ne?ti Stoian Gheorghe PSD 0744382024
49 M?t?saru Naie Radu PSD 0728006040
50 Mogo?ani Angelescu Marinel PSD 0722378410
51 Moroieni Iordan Constantin PD-L 0723574796
52 Morteni Butulig? Ion PD-L 0729027518
53 Mo??ieni Pavel Serghe PSD 0722544808
54 Nicule?ti Soare Dorinel PSD 0744525210
55 Nucet B?rboiu Luisa Marioara PSD 0724502507
56 Ocni?a Cizmaru Viorel PD-L 0721949634
57 Odobe?ti Alecu Nicolae PD-L 0723252436
58 Per?inari Bunea Marian PSD 0723882593
59 Petre?ti Andrei Lucian Daniel PD-L 0744558441
60 Pietrari Coman I Cornel PNL 0728016426
61 Pietro?i?a Dicu Ion PSD 0723591277
62 Poiana ?erban Marian PD-L 0724556032
63 Potlogi Catrina Nicolae PSD 0744539684
64 Produle??ti Grigore Marin PSD 0722294326
65 Pucheni Voicu Petre PSD 0744323649
66 Raciu Gr?dinaru Vasile PSD 0740067152
67 R?sc?ie?i Buib?r Iulian PD-L 0745975169
68 Raul Alb Preda C?t?lin PD-L 0752445615
69 R?zvad Coman N Petre PD-L 0721225895
70 Runcu Brebeanu Gheorghe PSD 0721250140
71 S?lcioara Prvu Valentin PSD 0744337573
72 ?elaru Du?ic? Florian PD-L 0766547659
73 Slobozia Moar? Badea Marian PD-L 0744316827
74 ?otnga Stroe Constantin PSD 0723613523
75 T?rt??e?ti Costache Ionel Cristian PNGCD 0745263452
76 T?t?rani P?tru Constantin PSD 0727712759
77 Ulie?ti R?dulescu Sebastian PSD 0723380549
78 Ulmi V?rzaru Nicolae PSD 0722895178
79 V?c?re?ti Voicu Florinel PSD 0731008088
80 Valea Lung? Brndu? Viorel PD-L 0722384733
81 Valea Mare Milescu Nicolae PD-L 0731580820
82 V?leni Dmbovi?a Lungu Gheorghe PSD 0743038999
83 Vrfuri Iuga Petru PD-L 0723310049
84 Vi?ina Ilie Sergiu PSD 0727612409
85 Vi?ine?ti R?dulescu Cristian PD-L 0722754723
86 Vl?deni Cristea Gheorghe PSD 0722996464
87 Voine?ti Sandu Gabriel D?nu? PSD 0722816449
88 Vulcana B?i Dr?ghici Emil Independent 0744329838
89 Vulcana Pandele Olteanu Constantin PSD 0724504540